0927-435-5517 or 044-308-5871 sageasianlanguagebulacan@gmail.com

Greetings

Japanese Expressions Used Inside the Classroom

1 Hai Yes
2 Iie No
3 Mada Desu Not yet
4 Tsugi Next
5 Moichido Onegaishimasu Please repeat.
6 Gomennasai I’m sorry
7 Sumimasen Excuse me (I’m Sorry)
8 Wakarimasuka Do you understand?
9 Hai, wakarimashita Yes, I understand
10 Iie, wakarimasen No, I don’t understand
11 Owarimasuka Are you finished?
12 Hai, Owarimashita Yes, I’m finished
13 Iie, mada Owarimasen No, I’m not finished
14 Chotto dekakete mo ii desuka Is it alright to go out for a moment?
15 Hai, dekakete mo ii desu Yes, it’s alright to go out
16 Iie, dekakete wa ikemasen No, you may not go out

17

Wakuban o keshite mo ii desuka

Is it alright to erase the board?

18

Hai,keshite mo ii desu

Yes, you may erase the board

19

Iie,keshite wa ikemasen

No, you may not erase the board

20

Issho ni douzo

All together please

21

Yonde kudasai

Please read

22

Kaite Kudasai

Please write

23

Kiite kudasai

Please listen

24

Oboete Kudasai

Please remember

25

Kotaete kudasai

Please answer

26

Shitsumon ga arimasuka

Do you have a question

27

Koopii o shite kudasai

Please copy

28

Yukkuri hanashite onegaishimasu

Please speak slowly

29

Tatte kudasai

Please stand

30

Suwatte kudasai

Please take a sit

31

Kaette kudasai

Please go home

32

Wasurenai de kudasai

Please don’t forget

33

Shitsurei shimasu

Excuse me (door)

 

Greeting Words (あいさつ)

Useful Greetings Inside the School

Ohayou Good Morning
Ohayou Gozaimasu Good Morning (polite)
Konnichiwa Good Afternoon/hello
Konbanwa Good Evening
Sayounara Good-bye
Oyasumi (nasai) Good Night
Arigatou Gozaimasu Thank you
Doumo Arigatou Gozaimasu Thank you very much
Sumimasen Excuse me/ Sorry
Ittekimasu I’ll go and come back
Itterasshai Please go and                            come back
Tadaima I’m home
Okaeri (nasai) Welcome home
Itadakimasu Thank you                                       for the meal                           (before eating)
Gochisousama deshita Thank you  for the meal                (after meal)
Dou desu ka How do you do?
Hajimemashite Nice to meet you
Yoroshiku Onegaishimasu Please be good to me.
Omedetou Gozaimasu Congratulations
Dou Itashimashite Your welcome
Osaki ni shitsureishimasu I’ll be leaving ahead
Shitsureishimasu Excuse me
Otsukaresama deshita Thank you                                       for your hardwork
Ki o tsukete Take care

 

おはよう Ohayou
おはよう ございます Ohayou Gozaimasu
こんにちは Konnichiwa
こんばんは Konbanwa
さようなら Sayounara
おやすみ(なさい) Oyasumi (nasai)
ありがとう ございます Arigatou Gozaimasu
どうもありがとうございます Doumo  Arigatou Gozaimasu
すみません Sumimasen
いってきます Ittekimasu
いってらっしゃい Itterasshai
ただいま Tadaima
おかえり(なさい) Okaeri (nasai)
いただきます Itadakimasu
ごちそうさま でした  Gochisousama  deshita
どう ですか Dou desu ka
はじめまして Hajimemashite
よろしく おねがいします Yoroshiku   Onegaishimasu
おめでとう ございます Omedetou Gozaimasu
どう いたしまして Dou Itashimashite
おさきに しつれいします Osaki ni shitsureishimasu
しつれいします Shitsureishimasu
おつかれさま でした Otsukaresama  deshita
きをつけて Ki o tsukete
ごめん ください Gomen Kudasai
おげんき ですか Ogenki desuka
おげんき で Ogenki de
おだいじ に Odaiji ni
だいじょうぶ です Daijoubu desu
では また/ じゃまた ja mata

BEFORE CLASS (OFFICE)

 • GAKUSEI:     SHITSUREI SHIMASU.
 •                        (Excuse me)
 •                        HAITTE MO II DESU KA.
 • SENSEI:         HAI DOUZO.
 • LEADER:       KIOTSUKE…REI!
 • GAKUSEI:     OHAYOU  GOZAIMASU/
 •                        KONNICHIWA
 •                        YOROSHIKU ONEGAISHIMASU
 • SENSEI:         YOROSHIKU ONEGAISHIMASU!
 •                        GANBATTE MINNASAN.
 • GAKUSEI:     HAI! GAMBARIMASU!
 •                       SHITSUREI SHIMASU.

 

 

BEFORE CLASS (ROOM)

 

 • SENSEI:     HAJIMEMASHOU.
 •                    (Let’s start)
 • LEADER:   MINASAN KIRITSU! (Stand up)
 •                    KIOTSUKE! (Attention)  REI!
 • GAKUSEI: OHAYOU GOZAIMASU/
 •                    KONNICHIWA!
 •                    YOROSHIKU ONEGAISHIMASU.
 • LEADER:   CHAKUSEKI (Sit down)
 • GAKUSEI: (SIT DOWN)

 

 

BREAKTIME

 

 • SENSEI:       KYUUKEI SHIMASHOU
 •                       (Let’s take a break)
 • LEADER:     MINASAN….
 •                      KIRITSU!  KIOTSUKE!  REI!
 • GAKUSEI:   DOUMO ARIGATOU
 •                      GOZAIMASHITA

 

 

AFTER BREAKTIME

 • SENSEI:     HAJIMEMASHOU (Let’s start)
 • LEADER:   MINASAN KIRITSU! KIOTSUKE! REI!
 • GAKUSEI: DOUMO ARIGATOU
 •                    GOZAIMASHITA/
 •                    YOROSHIKU ONEGAISHIMASU
 • LEADER:   CHAKUSEKI
 • GAKUSEI: (SIT DOWN)

 

 

AFTER CLASS:

 

 • SENSEI:     KORE DE OWARIMASHOU.
 •                     (Let’s finish with this)
 • LEADER:    MINASAN KIRITSU!  KIOTSUKE! REI!
 • GAKUSEI:   KYOU MO DOUMO
 •                     ARIGATOU GOZAIMASHITA.
 • SENSEI:      OTSUKARESAMA DESHITA.
 • GAKUSEI:   OTSUKARESAMA DESHITA.
 • SENSEI:      MATA ASHITA/RAISHUU.
 •                     KIOTSUKETE KAETTE KUDASAI.
 • GAKUSEI:  ARIGATOU GOZAIMASU.

 

 

 

CLASS INTERRUPTIONS

 

RESTROOM BREAK

 

 • GAKUSEI:  SENSEI, SUMIMASEN.
 •                     TOIRE NI ITTE MO II 
 •                     DESU KA?
 • SENSEI:      HAI DOUZO.
 • GAKUSEI:   ARIGATOU GOZAIMASU.

 

 

GOING OUT FOR A WHILE

 

 • GAKUSEI:  SENSEI, SUMIMASEN.
 •                    CHOTTO DEKAKETE
 •                     MO II DESU KA?
 • SENSEI:      HAI DOUZO.
 • GAKUSEI:  ARIGATOU GOZAIMASU.

 

 

ENTERING A ROOM

 

 • GAKUSEI:   SHITSUREI SHIMASU.
 •                      HAITTE MO II DESUKA?
 • SENSEI:       HAI DOUZO.
 • GAKUSEI:   ARIGATOU GOZAIMASU.

 

 

UNEXPECTED VISITOR

 

 •  LEADER:   MINASAN KIRITSU!
 •                     (Stand up)
 •                     KIOTSUKE! (Attention)
 •                     REI!
 • GAKUSEI:  KONNICHIWA!
 •                     YOROSHIKU ONEGAISHIMASU.!
 • VISITOR:    YOROSHIKU ONEGAISHIMASU.
 • LEADER:    CHAKUSEKI.

GAKUSEI:  (SIT DOWN)

WHEN LATE

 • GAKUSEI:   SHITSUREISHIMASU.
 •                      OSOKUNATTE
 •                      SUMIMASEN DESHITA.
 •                      HAITTE MO II DESUKA?
 • SENSEI:       HAI DOUZO.
 • GAKUSEI:   ARIGATOU GOZAIMASU.

 

 

AFTER CLASS (OFFICE):

 • LEADER:   SHITSUREISHIMASU…
 •                    HAITTE MO
 •                    II DESUKA?
 • SENSEI:     HAI , DOUZO.
 • LEADER:    KIOTSUKE… REI!
 • GAKUSEI:  KYOU MO, DOUMO
 •                     ARIGATOU
 •                     GOZAIMASHITA.
 • SENSEI:      OTSUKARESAMA DESHITA.
 • GAKUSEI:   OTSUKARESAMA DESHITA.
 • SENSEI:      MATA ASHITA/RAISHUU.
 •                     KIOTSUKETE KAETTE
 •                     KUDASAI.
 • GAKUSEI:  ARIGATOU GOZAIMASU.

 

 

Self-introdction(じこしょうかい)

 1. 自己紹介 Jikoshoukai

 

What is your name?              O-namae wa nan desu ka

My name is ______                 watashi no namae wa_________desu.

Nice to meet you                   hajimemashite

I can speak Japanese            Nihongo ( yoku) hanasemasu

Do you speak English?         Eigo o hanasemasuka?

 

NOTES

 1. Hajimemashite

Salutation used on meeting a person for the first time. It is a form of the verb hajimeru, “to begin”.

 

 1. 私 はマイク・シュミットです。

Watashi wa Maiku Shumitto desu, “My name is Mike Smith.”

PATTERN:

わたし は YOUR NAME です。

Watashi wa YOUR NAME desu.

わたしは YOUR NAME ともうします。

Watashi wa YOUR NAME to moushimasu.

 

3 WAYS to say your name:

 1. Your name です/ともうします。
 2. Your Name desu / to moushimasu.

 

Ex. Juan desu / Juan to moushimasu.

 1. Surname, Given name です/ともうします。
 2. Surname, Given name desu / to moushimasu.

 

Ex. Dela Cruz, Juan desu / Dela Cruz, Juan to moushimasu.

 1. Surname です/ともうします。 Surname desu / to moushimasu.

Ex. Dela Cruz desu / Dela Cruz to moushimasu.

To say your nickname

PATTERN:    どうぞ NICKNAME とよんでください。

Douzo NICKNAME  to yonde kudasi

Please call me NICKNAME.

Ex.       Douzo Juan to yonde kudasai.

 To say where you from

PLACE からまいりました。

PATTERN: PLACE kara mairimashita.

I am from PLACE

Ex. Firipin kara mairimashita

I am from PLACE  

PLACE にすんでいます。

PLACE ni sunde imasu.

I lived in PLACE.

Ex.       Manira ni sunde imasu.

I lived in Manila.

 To say your hobby

PATTERN: わたしのしゅみは HOBBY です。

Watashi no shumi wa HOBBY desu.

My hobby is HOBBY.

 1. Tanaka-san

San is a title of respect added to name, so it cannot be used after one’s own name. San may be used with both male and female names, and with either surname or given name. it may even be suffixed to the name of an occupation.

Ex.          Bengoshi-san, “Mr. Lawyer”.

sama, used for the higher position like the President, Our Lord Jesus Christ,

kun, used for the boys ages 10 years old below

        chan used for the girl ages 10 years old below

 

Kochira wa Sumisu-san desu

Kochira, “this one,” implies “this person here” and is a polite way of saying “this person.”

 [Watashi wa] Sumisu desu

Especially in conversational Japanese, watashi, “I,” is hardly ever used. Anata, “you,” is similarity avoided, especially when addressing superiors, in which case the person’s surname, title or occupation is used when necessary. “My name’s Smith.” (lit. “I’m Smith”)

 

 1. Dozo yoroshiku

A phrase used when taking one’s leave after having asked a favor. Yoroshiku means “good” and is a request for the other person’s favorable consideration in the future. It can also be used as follows: Tanaka-san ni yoroshiku. “Please give my regards to Mr. Tanaka”.

 

 1. Tokyo Denki no (Tanaka desu)

The possessive particle no indicates ownership or attribution and comes after the noun it modifies, like “ ‘s” in English. Here it shows that Mr. Tanaka belongs to, in the sense that he works for, Tokyo Electric. Japanese customarily give their company and position when being introduced.

 

 1. Dare/donate, “who?”

The basic word for “who” is dare, but donate is more polite.

Ex.          Kochira wa dare desu ka. “Who is this?”

JAPANESE BOWING (OJIGI)
In the Japanese bow, the bower expresses appreciation and respect to the person being bowed to by bending at the waist.

                A gesture widely used in tandem with greetings like “ohayo gozaimasu” (good morning) and “konnichiwa” (hello, good afternoon) as well as words of gratitude or apology.

3 types of Japanese bow:      Bows can generally be classified depending on the deepness of the waist bend.

“eshaku” bow
Most casual bow. The waist is generally bent at about a 15 degree angle. It is common to lightly dip the head and give an “eshaku” bow when exchanging a casual greeting or passing by someone of a higher social status.

 Of course using words by themselves is sufficient, but if you add an eshaku bow while saying “arigato” (thank you) to someone who has shown you kindness, your feeling of gratitude will come across as incredibly more heartfelt.

“keirei” bow
                        The bow generally used in business interactions. In this bow, the torso is lowered to about 30 degrees.

                        It is used when entering and leaving reception rooms and meeting rooms and when greeting customers.

“saikeirei” bow
                          The most polite bow. Consists of lowering the torso about 45 degrees. It is used to express feelings of deep gratitude or apology.

Translate »